Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Plakat

Centrum Kulturalne w Przemyślu znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim.

Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 

Jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Operatorzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Centrum Kulturalne w Przemyślu znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim. Instytucją nadrzędną i koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Cel programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 

 • rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;
 • wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności;
 • wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami;
 • rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Adresaci BMK:

 • instytucje kultury i edukacji;
 • placówki samorządowe;
 • stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);
 • fundacje, grupy NGO;
 • związki wyznaniowe, parafie;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);
 • instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;
 • muzea, izby pamięci.
Dofinansowanie obejmuje następujące działania w ramach Programu BMK:
 • spotkania informacyjno-sieciujące (w wybranych miejscowościach województwa tak, aby ułatwić wszystkim adresatom dostęp do informacji),
 • warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin,
 • realizacja projektów przez partnerów lokalnych wyłonionych we wcześniejszym konkursie, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze,
 • Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk (w siedzibie operatora lub partnerów);
 • wydawnictwa podsumowujące każdy rok Programu BMK na Podkarpaciu,
 • reklama (wszystkie jej formy).

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.