Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – poleca PIK

Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza
do Wojewódzkiego Domu Kultury – podkarpackie
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7
e-mail: wdk@podkarpackie.pl        
wdk.kulturapodkarpacka.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga. WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.

W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy (zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych) skupia około 2000 osób. WDK udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz przejawami autentycznej kultury ludowej.

Od 2016 roku w strukturach WDK działa Podkarpacka Komisja Filmowa, która tworzy profesjonalne systemy wsparcia realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych. Pomaga również producentom audiowizualnym w znalezieniu właściwych lokacji i obiektów usytuowanych na Podkarpaciu oraz udziela informacji dotyczących zasobów regionu. PKF zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.

W połowie 2018 roku przy WDK powstało Biuro Projektu Podkarpackiego Centrum Nauki.
Jego głównym zadaniem jest realizacja projektu obejmującego budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące do prezentowania a także wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie. Będzie to jedyny na Podkarpaciu i wyjątkowy
w skali kraju ośrodek popularyzujący naukę w bogatej ofercie programowej.

Rok bieżący w WDK to kontynuacja tych wszystkich form działalności, a także otwartość na nowe inicjatywy kulturalne związane z pracą domów i ośrodków kultury na Podkarpaciu. Dzięki środkom unijnym i życzliwemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zasadniczo poprawiły się warunki do organizowania działalności kulturalno-wychowawczej. Znacznie wzrósł standard pomieszczeń wewnątrz budynku. Zakupiono również wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, kinotechniczny i oświetleniowy. Zapraszamy do korzystania z naszej interdyscyplinarnej oferty programowej.

WDK w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.