Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – poleca PIK

Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Podkarpacki Informator Kulturalny zaprasza
do Wojewódzkiego Domu Kultury – podkarpackie
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7
e-mail: wdk@podkarpackie.pl        
www.wdk.podkarpackie.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga. WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.

W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy (zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych) skupia około 2000 osób. WDK udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz przejawami autentycznej kultury ludowej.

Rok bieżący to kontynuacja tych wszystkich form działalności, a także otwartość na nowe inicjatywy kulturalne związane z pracą domów i ośrodków kultury na Podkarpaciu. Dzięki środkom unijnym i życzliwemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zasadniczo poprawiły się warunki do organizowania działalności kulturalno-wychowawczej. Znacznie wzrósł standard pomieszczeń wewnątrz budynku. Zakupiono również wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, kinotechniczny i oświetleniowy. Zapraszamy do korzystania z naszej interdyscyplinarnej oferty programowej.

WDK w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.