Renata Kinga Jara, Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Renata Kinga Jara, Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Album wprowadzający w świat ikon z kolekcji Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.

Ikony od XV do XX wieku ze zbiorów muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest prezentacją najlepszych przykładów malarstwa z muzealnej kolekcji cerkiewnej. Udostępniony do publicznego oglądu zbiór ikon liczy ponad 200 egzemplarzy. Powstał w oparciu o prowadzoną w latach 60. ubiegłego wieku przez służby konserwatorskie akcję zabezpieczania dóbr cerkiewnych na obszarze południowo-wschodniej Polski, objętym po II wojnie światowej wysiedleniami w ramach operacji "Wisła".

Muzealny zbiór sztuki cerkiewnej pochodzi z cerkwi podległych najpierw prawosławnej, później greckokatolickiej eparchii przemyskiej i lwowskiej, a w ramach aktualnych granic państwowych - greckokatolickiej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. W zakresie nomenklatury wobec ikon najstarszych, datowanych na XV i XVI wiek, w literaturze przedmiotu i niniejszym tekście, używa się określenia zachodnioruskie, mając na uwadze rusińskie dziedzictwo ziem przyłączonych około połowy XIV wieku do Polski, a względem ikon powstałych od XVII wieku - ukraińskie, ze względu na rodzący się wówczas etnos ukraiński.

Autor: Renata Kinga Jara
Wydawca: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
ISBN 978-83-935788-4-9
Ilość stron: 87
Wydawnictwo: Ruthenus
Sanok 2016 r.