Działalność WDK w obiektywie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Działalność WDK w obiektywie

7-24.09.2020
ul. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Na wystawie prezentujemy zdjęcia z najbardziej charakterystycznych wydarzeń realizowanych przez WDK w ostatnich latach. Są to nasze a także współorganizowane, interdyscyplinarne działania, które wywierają duży wpływ na rozwój zainteresowań twórczych oraz organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania te w znacznej mierze przyczyniają się do budowania wizerunku miasta Rzeszowa i Podkarpacia, jako miejsc otwartych na wszelkie przejawy aktywności artystycznej.

70 LAT DLA KULTURY

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w regionie instytucji kultury. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa, a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i naszego województwa.


Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej narodowej kultury. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej Wojewódzki Dom Kultury otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga. WDK jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie.
W ramach działalności statutowej realizowanej przez WDK od ponad siedemdziesięciu lat organizowanych jest corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy - zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych - skupia około 1500 osób. WDK udziela również pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.
Dzięki środkom unijnym i życzliwemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zasadniczo poprawiły się warunki do organizowania działalności kulturalno-wychowawczej. Wzrósł znacznie standard pomieszczeń wewnątrz budynku. Zakupiono też wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy, kinotechniczny i oświetleniowy.

Od 2016 roku w strukturach WDK działa Podkarpacka Komisja Filmowa, która tworzy profesjonalne systemy wsparcia realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych. Pomaga również producentom audiowizualnym w znalezieniu właściwych lokacji i obiektów usytuowanych na Podkarpaciu oraz udziela informacji dotyczących zasobów regionu. PKF zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.

W połowie 2018 roku przy WDK powstało Biuro Projektu Podkarpackiego Centrum Nauki. Jego głównym zadaniem jest realizacja projektu obejmującego budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące do prezentowania a także wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie. Będzie to jedyny na Podkarpaciu i wyjątkowy w skali kraju ośrodek popularyzujący naukę w bogatej ofercie programowej.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Autorzy zdjęć:

Radosław Cichowski, Damian Drąg, Adam Kus, Monika Zając-Czerkies a także archiwum domów kultury z Podkarpacia oraz Podkarpackiej Komisji Filmowej