Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki”

24.02-22.03.2021
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Konkursie plastyki dzieci i młodzieży pogranicza pt. „Kredki”.

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski i regionów pogranicza. Kraj: koszycki, preszowski; obwód: lwowski, zakarpacki.

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kat. 7-9 lat,
 • II kat. 10-12 lat,
 • III kat. 13-15 lat.

Liczba prac: maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna praca jednego autora.

Dodatkowo: Do każdej pracy powinien zostać załączony czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie od każdego autora pracy. Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Wymagania:

 • Temat: dowolny,
 • Format prac: A3,
 • Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik 2):

 • nazwa konkursu,
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora,
 • placówka zgłaszająca prace na konkurs,
 • adres i pieczątka placówki, numer telefonu,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
Kontakt: tel. 13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Czas nadsyłania prac: do 22 marca 2021

Wyniki i wystawa: wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca 2021 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w kwietniu 2021 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.