Nabór na plener malarski – UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line - poleca PIK

17-27.08.2020
Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - online

Rusza nabór na plener malarski UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line! Zapraszamy studentów kierunków artystycznych, którzy chcą zmierzyć się z tematem obiektów UNESCO na terenie województwa podkarpackiego.

Chodzi o kościoły w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Technika dowolna, praca indywidualna pod opieką pedagogów z Instytutu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnicy pleneru otrzymają materiały malarskie, a autorzy 6 najlepszych prac pleneru – wynagrodzenie po 2000 zł. Nabór potrwa 10 dni (do 27.08.2020 r.). Zgłoszenia na formularzu (poniżej) wraz z portfolio lub inną prezentacją swoich dotychczasowych prac należy wysyłać elektronicznie na adres kultura@podkarpackie.pl

Pierwotnie akcja promocji podkarpackich obiektów światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 miała polegać na organizacji 6 plenerów odbywających się jednocześnie w 6 obiektach UNESCO położonych na terenie województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie pomyślane zostało, jako forma popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, które zostały wprowadzone do panteonu dziedzictwa światowego. Chodzi tutaj o obiekty UNESCO położone na terenie województwa podkarpackiego: kościoły w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Promocja tego bogactwa kulturowego, które znalazło uznanie w międzynarodowym gremium, jako całości pozwoli na stworzenie marki UNESCO w Podkarpackiem. Może okazać się również dodatkowym impulsem do wprowadzania na listę UNESCO kolejnych obiektów. Zaproszenie do udziału w akcji studentów uczelni artystycznych służyć ma promocji młodego środowiska artystycznego i jego aktywizacji w sięganiu po cenne kulturowo motywy ekspresji artystycznej znajdują się w ich najbliższym otoczeniu. 
Zmiana formuły wydarzenia podyktowana jest sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami oraz zagrożeniami mającymi potwierdzenie w systematycznym wzroście zachorowań.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników pleneru, ich opiekunów oraz wszystkich osób, które byłyby zaangażowane w realizację tego zamierzenia, akcja promocyjna odbędzie się w formule on-line. Formuła ta zakłada indywidualną pracę zakwalifikowanych uczestników pleneru pod zdalną opieką opiekunów grup plenerowych co do następujących obiektów:

  • Blizne – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych;
  • Chotyniec – cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy;
  • Haczów – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła (Haczów);
  • Radruż – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskiewy;
  • Turzańsk – cerkiew pw. św. Michała Archanioła;
  • Smolnik – cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła.

Zgłoszenie do udziału w plenerze odbywać się będzie on-line na formularzu uzupełnionym o portfolio lub inne materiały umożliwiające ocenę warsztatu artystycznego potencjalnego uczestnika plenerów. Plenery adresowane są do studentów kierunków artystycznych, które spełniają przynajmniej jedno z kryteriów:

  • pochodzą z terenu województwa podkarpackiego,
  • studiują na kierunku artystycznym uczelni na terenie województwa podkarpackiego.

Komisja ekspercka dokona wyboru uczestników akcji promocyjnej – maksymalnie 6 osób do jednego obiektu UNESCO – ostateczna liczba osób biorących udział w plenerze będzie zależeć od zainteresowania tym przedsięwzięciem. Uczestnicy pleneru po złożeniu deklaracji wykonania przynajmniej jednej skończonej pracy malarskiej dotyczącej wskazanego przez Komisję obiektu, otrzymają pakiet podstawowych materiałów malarskich zakupiony ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Akcja plenerowa będzie trwać miesiąc, a opiekę merytoryczną nad uczestnikami (w tym w formie zdalnej) sprawować będą pedagodzy uzgodnieni z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po zakończeniu jego uczestnicy złożą wykonane prace w siedzibie Organizatora akcji. Następnie Komisja ekspercka dokona wyboru prac do wystawy poplenerowej oraz po jednej najlepszej pracy z każdego pleneru. Autorzy najlepszych prac przekażą je na rzecz Województwa Podkarpackiego na podstawie umów o dzieło i z tego tytułu otrzymają wynagrodzenie. Akcję promocyjną zakończy wystawa zorganizowana w jednej z podległych Województwu Podkarpackiemu instytucji lub w innym uzgodnionym miejscu bądź w formule zależnej od sytuacji pandemicznej – np. on-line. Pozyskane w drodze akcji prace posłużą do promocji obiektów oraz środowiska artystycznego województwa podkarpackiego.

Regulamin UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line POBIERZ
Karta zgłoszenia - POBIERZ

Zapraszam i czekamy na wasze zgłoszenia do 27 sierpnia!