Konkurs ofert pn. „Kultura lasowiacka” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs ofert pn. „Kultura lasowiacka”

Podkarpackie przestrzeń otwarta - Logo

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Kultura lasowiacka” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku.

Zadania konkursowe

 • Konkurs jest działaniem realizującym cele wyznaczone w Programie wsparcia i promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027.
 • W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Cele konkursowe

 • Konkurs służyć ma wsparciu ochrony dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, wzmocnieniu poczucia tożsamości i identyfikacji z tą unikatową kulturą mieszkańców regionu oraz wykorzystaniu jej potencjału kulturalnego do rozwoju województwa podkarpackiego.

Przykładowe działania:

 • prezentacja i promocja najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, przybliżenie walorów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in:
 1. budownictwa i wyposażenia wnętrz,
 2. zawodów i zajęć, w tym: garncarstwa, tkactwa, plecionkarstwa, zabawkarstwa, flisactwa,
 3. stroju lasowiackiego,
 4. gwary lasowiackiej,
 5. folkloru słownego, muzyki i tańca,
 6. plastyki obrzędowej,
 7. obrzędowości dorocznej i rodzinnej,
 8. kuchni lasowiackiej.
 • popularyzacja dziedzictwa kulturowego, poprzez działania edukacyjne i pozyskiwanie wiedzy na temat różnorodności kulturalnej i etnograficznej, charakterystycznej dla terenów Lasowiaków,
 • badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego Lasowiaków,
 • realizacja nowatorskich i nowoczesnych projektów interdyscyplinarnych opartych na dziedzictwie kultury lasowiackiej.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 • Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2023 r. środki finansowe w wysokości 250 000 zł.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

Wkład własny

 • Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 31 maja 2023 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Kryteria oceny ofert

 • możliwość realizacji zadania publicznego (0-20 pkt.),
 • proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-6 pkt.),
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-8 pkt.),
 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt.),
 • znaczenie zadania dla realizacji „Programu wsparcia i promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027” (0-9 pkt.),
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-1 pkt.).

Miejsce składania ofert

 • Oferty można składać osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

 • Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Kultura lasowiacka”. Decyduje data nadania pocztowego.

 • Oferent może do konkursu pn. „Kultura lasowiacka” złożyć 1 ofertę.
 • Do oferty nie dołącza się załączników.
Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Dodatkowe informacje

W latach 2021-2022 Urząd Marszałkowski nie przeznaczył środków finansowych na realizację zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym.

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: mecenat@podkarpackie.pl