Regulamin Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego Podkarpacki Informator Kulturalny

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin Portalu Internetowego Podkarpacki Informator Kulturalny”, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego Podkarpacki Informator Kulturalny, zwanego dalej „Portalem”, który znajduje się pod adresem www.kulturapodkarpacka.pl, a w szczególności uprawienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest Wojewódzki Dom Kultury, z siedzibą w Rzeszowie 35–002 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorze Portalu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Dom Kultury, z siedzibą w Rzeszowie 35–002 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.
 2. Wydawcy Portalu Podkarpacki Informator Kulturalny – należy przez to rozumieć Wojewódzki Dom Kultury, z siedzibą w Rzeszowie 35–002 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal.
 4. Redaktorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie odpowiedzialne za prowadzanie Portalu, w szczególności za weryfikację, pozyskiwanie oraz publikowanie informacji na stronach Portalu, prawidłowe funkcjonowanie oraz nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez użytkowników.

§ 3

Zasady funkcjonowania Portalu

 1. Portal ma na celu informowanie o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w województwie podkarpackim. Prezentuje, relacje, miejsca warte odwiedzenia, publikacje książkowe oraz płyty CD - audio. Portal nie ma charakteru komercyjnego. Portal Podkarpacki Informator Kulturalny realizowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego. Portal umożliwia użytkownikom przeglądanie informacji, artykułów lub innych informacji zamieszczanych na stronach Portalu, a także samodzielne zgłaszanie, przesyłanie do redakcji informacji, które mają zostać opublikowane. W tym celu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszenia, który znajduje się na stronie głównej Portalu i jest zatytułowany Poinformuj nas o wydarzeniu" lub przesyłając informację e-mailowo na adres: redakcja@kulturapodkarpacka.pl lub pik@podkarpackie.pl. Przesłane dane muszą zawierać: Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę organizatora wydarzenia (nazwa instytucji lub innego podmiotu, który jest organizatorem wydarzenia), a także datę kiedy dane wydarzenie będzie mieć miejsce. Przesłane informacje muszą być opracowane przez podmiot wysyłający zgłoszenie tak, aby treści był dostępne cyfrowo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie prowadzący Portal udostępnia stronę publikującym w postaci możliwości zamieszczania na niej materiałów, te mogą mieć postać: tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.
 3. Za publikację materiału na Portalu Publikującemu nie przysługuje od prowadzącego Portal jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub niepieniężne – ekwiwalentne.
 4. Materiały przygotowane przez Publikującego do użytku na Portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora, Redakcję przed ich publikacją na Portalu.
 5. Publikujący, przesyłając do umieszczenia materiał na Portalu, oświadcza, iż przysługują mu do niego prawa, publikacja nie narusza uprawnień osób trzecich, oraz że udziela zgody na jego publikację na Portalu.
 6. Za szkody wyrządzone publikacją materiałów mimo braku praw lub naruszeniem uprawnień wymienionych w §3 pkt. 5 odpowiada wyłącznie Publikujący.
 7. W razie stwierdzenia pojawienia się na Portalu treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: redakcja@kulturapodkarpacka.pl oraz wdk@kulturapodkarpacka.pl
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z Portalu bez podania przyczyny i powiadomienia Publikującego. Tekst zostaje zamieszczony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin po przesłaniu (wyjątkiem jest publikacja w czasie, gdy redakcja nie pracuje: soboty, niedziele i święta). Możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na publikację z przyczyn technicznych. Administrator nie jest zobowiązany do powiadomienia Publikującego o przyczynie zwłoki i terminie publikacji.
 9. Dostęp do Portalu jest bezpłatny. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego całości Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z serwisu.
 10. Użytkownik ma prawo: 
  1. umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach organizowanych przez instytucję, której Użytkownik jest reprezentantem lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem, za prawdziwość, rzetelność oraz poprawność danych zamieszczanych przez Użytkowników Administrator, Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności;

  2. przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu;

  3. zgłaszać Administratorowi nadużycia;

  4. korzystać ze znajdującego się na Portalu formularza.

 11. Właścicielem i administratorem Portalu jest Wojewódzki Dom Kultury, z siedzibą w Rzeszowie, 35–002 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.

 12. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@kulturapodkarpacka.pl lub pik@podkarpackie.pl.

§ 5

Zgoda

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu „poinformuj nas o wydarzeniu” przez Wojewódzki Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie, 35–959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, w celu dodania wydarzenia na Portal Podkarpacki Informator Kulturalny mieszczący się pod adresem: www.kulturapodkarpacka.pl.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Wojewódzki Dom Kultury, z siedzibą w Rzeszowie 35–002 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Domu Kultury, z siedzibą w Rzeszowie: e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dodania wydarzenia na portal Podkarpacki Informator Kulturalny.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością dodania wydarzenia na Portal Podkarpacki Informator Kulturalny.

§ 7

Odpowiedzialność i obowiązki

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 1. Poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, o których mowa w odrębnych przepisach,
 2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników.
 3. Zgłoszenia Redaktorom zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.
 4. Publikując treści na Portalu Użytkownik:
  oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów;
  udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Redaktorów Portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zaprzestania tych działań.
 6. Zabronione jest zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,

  2. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub niezależnych od Portalu,

  3. opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,

  4. aktualizację Portalu, wymianę, konfigurację oprogramowania oraz sprzętu,

  5. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),na które Administrator nie ma wpływu,

  6. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika,

  7. sposób, jakość, częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej, stacjonarnej, a także innych serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz dostawców Internetu,

  8. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

 9. Administrator portalu ma prawo usunąć lub zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O usunięciu informacji Administrator nie musi informować Użytkownika.

 10. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu w stopce strony głównej zatytułowanej „Regulamin”.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 8

Polityka Cookies

Redakcja serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny stara się dopasować treści do potrzeb swoich Czytelników, dlatego dane pozyskiwane na podstawie cookies służą ulepszaniu serwisu i dopasowaniu treści, poprzez prowadzenie statystyk.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Ciasteczka wykorzystywane przez aplikację CMS:

 1. Aplikacja CMS wykorzystuje HTTP cookie (tzw. ciasteczka) dla poprawy doświadczenia użytkowników (UX).
 2. Zapisywane przez aplikację CMS w przeglądarce ciasteczka to:
  HTTP cookies przechowujące informację o sesji użytkownika (PHPSESSID, setuki_sid)
  HTTP cookie przechowujące informację o tym, że użytkownik zamknął i nie chce ponownie wyświetlać modułu z informacją o „cookies” (private_policy_acceptance).
 3. Ciasteczka mogą być zapisywane przez zintegrowane ze stroną zewnętrzne aplikacje lub biblioteki, w szczególności przez takie narzędzia jak: Google Analytics, Google reCaptcha, Google Maps.
 4. Listowanie wydarzeń – na stronie możliwe jest przełączenie rodzaju widoku listy (z kafelków na rzędy) – zmiana ustawień również zostaje zapisana w ciasteczku.
 5. Podłączona jest aplikacja Google Analytics, która również wykorzystuje ciasteczka. 

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, należy zmienić ustawienia przeglądarki. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.
 2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.