Deklaracja dostępności Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Podkarpackiego Informatora Kulturalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu Podkarpacki Informator Kulturalny

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-27.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część zdjęć nie ma opisów alternatywnych – pracujemy nad ich dodaniem.
 • Do filmów nie są dodane napisy ani audiodeskrypcja. Filmy jak i zdjęcia pochodzą od podmiotów zewnętrznych.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA, dają pozytywne rezultaty.
 • Sporadycznie mogą pojawić się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS.
 • Niektóre teksty mogą nie mieć poprawnie zbudowanych nagłówków.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Powody wyłączenia:

Serwis Podkarpacki Informator Kulturalny jest bardzo bogaty w treści i na bieżąco uaktualniany i uzupełniany. Publikowane treści pochodzą w całości od innych podmiotów, które przesyłają materiały do publikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS
Zgodność ze standardami:
 • Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0, CSS3

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej.
 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony,
 • klawisze Shift-Tab przemieszcza się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.
Zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. S. Okrzei 7

  Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

  Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.

  Na parterze budynku (w holu) znajdują się pasy uwagi i pola uwagi. Za nimi (po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące działalności WDK. Na portierni znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej.

  W holu przy wejściu na salę widowiskową (obok portierni) znajduje się plan budynku WDK tyflograficzny z poddrukiem i opisem w Alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się również oznaczenia (tabliczki w Alfabecie Braille’a).

  Na poziomie -1 mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

  Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).