Deklaracja Dostępności Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Podkarpackiego Informatora Kulturalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu Podkarpacki Informator Kulturalny

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-27.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część zdjęć nie ma opisów alternatywnych (wszystkie materiały pochodzą od zewnętrznych podmiotów ale pracujemy nad ich dodaniem).
 • Na stronie mamy kilka filmów - w większości nie są dodane do nich napisy ani audiodeskrypcja. Filmy jak i zdjęcia pochodzą od podmiotów zewnętrznych.
 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza PJM.
 • Przycisk "szukaj" nie podświetla focusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury - postaramy się to naprawić.
 • Po wejściu w "lokalizację" i wybraniu miejscowości - nie da się za pomocą klawiatury od razu wejść w przycisk "zatwierdź" trzeba przeklikać pozostałe miejscowości. Postaramy się to naprawić.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA, dają pozytywne rezultaty.
 • Sporadycznie mogą pojawić się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS.
 • Niektóre teksty mogą nie mieć poprawnie zbudowanych nagłówków.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Powody wyłączenia:

Serwis Podkarpacki Informator Kulturalny jest bardzo bogaty w treści i na bieżąco uaktualniany i uzupełniany. Publikowane treści pochodzą w całości od innych podmiotów, które przesyłają materiały do publikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS
Zgodność ze standardami:
 • Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0, CSS3

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej.
 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony,
 • klawisze Shift-Tab przemieszcza się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.
Zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Damian Drąg Dyrektor WDK w Rzeszowie,
 • E-mail:wdk@kulturapodkarpacka.pl.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  17 853 25 35.
 • adres: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności architektonicznej: Rafał Osiniak
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Jakub Drabik

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. S. Okrzei 7

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy S. Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony wewnętrznego parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).

Do budynku WDK (od strony wewnętrznego parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać również z nowoczesnego podnośnika schodowego, który jest dostępny przy bocznym wejściu do budynku od strony parkingu wewnętrznego.

Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.

Na parterze budynku (w holu) znajdują się pasy uwagi i pola uwagi. Za nimi (po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące działalności WDK. Na portierni znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej.

W holu przy wejściu na salę widowiskową (obok portierni) znajduje się plan budynku WDK tyflograficzny z poddrukiem i opisem w Alfabecie Braille’a. W budynku znajdują się również oznaczenia (tabliczki w Alfabecie Braille’a).

Na poziomie -1 mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).