Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portalu Podkarpacki Informator Kulturalny

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Podkarpackiego Informatora Kulturalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji portalu: 2019.12.27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak 

Serwis Podkarpacki Informator Kulturalny został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Skróty klawiaturowe działają poprawnie - wyjątkiem jest przeglądarka Mozilla, na której funkcjonalność i zastosowanie skrótów klawiaturowych nie działa prawidłowo - brak widocznego ramki focusa, podświetlenia elementu wybieranego klawiszem Tab.
 • Do filmów nie są dodane napisy ani audiodeskrypcja. Na tym etapie funkcjonowania portalu nie publikujemy jednak filmów. Wyjątkiem są dwa filmy promocyjne województwa podkarpackiego - nie są dodane do nich napisy oraz audiodeskrypcja.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany. Staramy się to wyeliminować.
 • Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, przeprowadzono natomiast testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA dają pozytywne rezultaty.
 • Sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS  generowane przez system CMS.

Powody wyłączenia:

Serwis Podkarpacki Informator Kulturalny jest bardzo bogaty w treści i na bieżąco uaktualniany. Publikowane treści pochodzą w całości od innych podmiotów, które przesyłaj materiały do publikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu Podkarpacki Informator Kulturalny, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki  
 • przełączniki zmiany kontrastu  
 • przełącznik zmiany układu strony  
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

 • Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C
  – HTML 5
  – WCAG 2.0
  – CSS3
 • obrazki posiadają opisy alternatywne.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku. Zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor WDK w Rzeszowie
 • E-mail: wdk@podkarpackie.pl
 • Telefon: 17 853 25 35 - sekretariat

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. S. Okrzei 7

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy S. Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).

Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.

Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia głównego) WDK znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności WDK.

Na poziomie -1 mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku WDK nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.

W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).