Poznaj miasto i jego dzieje z aplikacją "Przystanki naszej historii. Stalowa Wola"! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Poznaj miasto i jego dzieje z aplikacją "Przystanki naszej historii. Stalowa Wola"!

Plakat

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wdraża projekt, którego efektem będzie powstanie atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej, składającej się z ośmiu Ekopunktów informacji o lokalnym dziedzictwie, usytuowanych w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie osiedli Charzewice, Rozwadów oraz dawnej wsi Pławo.

Dzięki nim mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać ze stanowisk, które zachęcą do poznawania historii i zabytków Stalowej Woli. Zanim jesienią 2023 r. Ekopunkty staną w przestrzeni miejskiej, można teraz skorzystać z aplikacji „Przystanki naszej historii. Stalowa Wola”, która jest już dostępna online, a docelowo będzie ułatwiać spacery i wycieczki historyczne po najstarszych częściach miasta - informują pomysłodawcy.

To nowe narzędzie pozwoli, na samodzielne wyprawy w teren i odkrywanie wielu ciekawych miejsc i budynków historycznych. Choć aplikacja powstała z myślą o wspieraniu Ekopunktów informacji o lokalnym dziedzictwie, które dopiero jesienią pojawią się w przestrzeni miasta, to już teraz może być przydatna dla niejednego globtrottera. Jest ona dostępna także w języku angielskim.

W aplikacji znalazły się mapki, które pozwolą odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych. Na szlaku Historii Rozwadowa będzie można poznać dzieje dawnego miasteczka, jego fundatorów i dawnych mieszczan, oraz poznać informacje o wielokulturowości Rozwadowa i bohaterskiej działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej. Trasa sakralna zachwyci XVIII-wieczną architekturą klasztoru kapucynów i neogotyckim kościołem farnym. Na zielonym szlaku przyrodniczym w przestrzeni miasta będzie można zobaczyć jeden z najstarszych dębów w mieście zwanego Dębem Powstańców, egzotyczne gatunki krzewów i drzew, charakterystyczne dla XVIII- i XIX-wiecznych ogrodów przypałacowych, oraz wyjątkowe pomniki przyrody.

Aplikacja przybliża okolice: dawnej wsi Pławo i budynku Ochronki (ul. Wałowa, ul. Pławo), klasztoru kapucynów i cmentarza rozwadowskiego oraz miejsce hitlerowskiego obozu pracy na Młodyniu (ul. Klasztorna, ul. Traugutta, ul. Górka), synagogi (ul. Poprzeczna), budynku Sokoła i budynku dawnego sądu (obecnie Galeria Malarstwa A. Karpińskiego, ul. Rozwadowska), dworca kolejowego i Muzeum Kedywu (ul. Bełżyńskiego, ul. Dąbrowskiego), Rynku rozwadowskiego, Muzeum – dawnego Zamku Lubomirskich, kompleksu podworskiego w Charzewicach (park Lubomirskich).

Z aplikacji można skorzystać poprzez stronę internetową Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce Projekty lub pod linkiem www.ekopunkty.muzeum.stalowawola.pl

Aplikacja została wykonana w ramach zadań realizowanych przez Muzeum stalowowolskie w ramach przedsięwzięcia „PRZYSTANKI NASZEJ HISTORII EKOpunkty informacji o lokalnym dziedzictwie” w projekcie pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli i realizowanego w ramach programu pn. Program Rozwój Lokalny, zarządzanego przez Lidera – Gminę Stalowa Wola. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz ze środków Budżetu Państwa (15%) i ma na celu poprawę rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli.

 • Zespół merytoryczny:
  • Aneta Garanty,
  • Krzysztof Adamek,
  • Beata Trybuła
 • Koordynator projektu: Elżbieta Skromak
 • Koordynacja techniczna:
  • Paweł Szegda,
  • Marcin Młynarski
 • Lektorzy:
  • Krzysztof Adamek,
  • Piotr Krasnowolski
 • Tłumaczenie tekstów na język angielski: Gabriela Siembida
 • Redakcja tekstów w języku angielskim: Piotr Krasnowolski
 • Korekta językowa tekstów w języku angielskim: Anna Meysztowicz
 • Ciekawostki dendrologiczne: Katarzyna Żak-Zatorska
 • Grafika, aplikacja: Digimuth Sp. z o.o.

Działania projektowe trwają już od 2022 roku. W ubiegłym roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli opracowano materiały archiwalne, teksty i fotografie na potrzeby ścieżki dydaktycznej, z uwzględnieniem opinii mieszkańców, którzy wzięli udział w trzech konsultacjach społecznych oraz wypowiedzieli się w opracowanej przez muzealników ankiecie. Obecnie trwają prace przy nagraniach wspomnień ze „świadkami historii” – o dawnym Rozwadowie, Pławie i Charzewicach oraz opracowywany jest projekt architektoniczo-budowlany Ekopunktów. Stanowiska informacji historycznej „Przystanki naszej historii. Ekopunkty informacji o lokalnym dziedzictwie” zostaną wyposażone w plansze informacyjne, zaopatrzone w gniazdo USB, panele fotowoltaiczne, fotokody QR, ładowarki urządzeń mobilnych i hot-spot sieci bezprzewodowej, ławeczkę i stojaki na rowery. Przy każdym przystanku do odsłuchania będą kilkuminutowe wspomnienia mieszkańców miasta. W ramach projektu Muzeum zaplanowało jesienią 2023 także szkolenie dla chętnych, którzy chcieliby zostać przewodnikami na tej nowopowstającej ścieżce turystycznej.


STOPS OF OUR HISTORY – EKO-points of information about local heritage - implementation 2022-2023

The Regional Museum in Stalowa Wola is implementing the undertaking, that will result in the creation of an attractive educational path, consisting of eight ECO-points of information about local heritage, located near historic buildings and historical places in the Charzewice, Rozwadow Housing Estates and former Plawo village. Thanks to them, residents and tourists will be able to use stands that will encourage them to learn about the history and monuments of Stalowa Wola. Before the ECO-points will be installed in the urban space in autumn 2023, you can now use the application "STOPS of our history. Stalowa Wola”, which is now available online, and will ultimately facilitate walks and historical tours around the oldest parts of the city. This new tool will allow you to explore the field on your own and discover many interesting places and historical buildings. Although the application was created to support ECO-points with information about local heritage, which will appear in the city space only in autumn, it can already be useful for many globetrotters. It is also available in English.

The application includes maps that will allow recipients to plan individual or group hiking and cycling trips. On the Rozwadow History Trail, you will be able to learn about the history of the former town, its founders and former townspeople, as well as learn about Rozwadow's multiculturalism and heroic underground activities during World War II. The sacral route will delight you with the 18th-century architecture of the Capuchin monastery and the neo-Gothic parish church. On the green nature trail in the city space, you will be able to see one of the oldest oaks in the city, called the Oak of Insurgents, exotic species of shrubs and trees, characteristic of the 18th- and 19th-century palace gardens, and unique monuments of nature. The application will bring you closer to: the area of the former Plawo village and the Orphanage building (Walowa and Plawo Street), the Capuchin monastery and the cemetery in Rozwadow and the site of the Nazi labor camp in Mlodyn (Klasztorna, Traugutta and Gorka Street), the synagogue (Poprzeczna Street), the Sokol building and the building of the former court (currently the Painting Gallery of A. Karpinski, Rozwadowska Street), the railway station and the Kedyw Museum (Belzynskiego and Dabrowskiego Street), the Market Square in Rozwadow, the Museum - the former Lubomirski Castle, the manor complex in Charzewice (Lubomirski Park). The application can be downloaded from the website of the Regional Museum www.muzeum.stalowawola.pl in the Projects tab or under the link www.ekopunkty.muzeum.stalowawola.pl. The application was made as part of the task "STOPS OF OUR HISTORY – ECO-points of information about local heritage", carried out by the Stalowa Wola Museum as part of the project entitled “MODEL SOLUTIONS FOR DIFFICULT CHALLENGES - Local and Institutional Development Plan of Stalowa Wola”, implemented under the Local Development Program, managed by the Leader - the Commune of Stalowa Wola. The project was co-financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (85%) and the State Budget (15%) and aims to improve the local and institutional development of Stalowa Wola. Technical team: Aneta Garanty, Krzysztof Adamek, Beata Trybuła Project coordinator: Elżbieta Skromak Technical coordination: Paweł Szegda, Marcin Młynarski Lectors: Krzysztof Adamek, Piotr Krasnowolski Translation of the texts into English: Gabriela Siembida Editing of texts in English: Piotr Krasnowolski Proofreading of texts in English: Anna Meysztowicz Dendrological curiosities: Katarzyna Żak-Zatorska Graphics, application: Digimuth Sp. z o. o.

_____________________________________________________________________________

Project activities have been ongoing since 2022. Last year, the Regional Museum in Stalowa Wola developed archival materials, texts and photographs for the purposes of the educational path, taking into account the opinions of residents who took part in three social consultations and expressed their opinion in a survey developed by museum professionals. Currently, the memories with "witnesses of history" - about former Rozwadow, Plawo and Charzewice are being recorded. The architectural and construction project of ECO-points is also being developed. Historical information stands “STOPS of our history - ECO-points of information about local heritage” will be equipped with information boards, USB socket, photovoltaic panels, QR codes, chargers for mobile devices, wireless network hot-spot, a bench and bicycle racks. At each stop, you can listen to memories of the city's inhabitants for a few minutes. As part of the project, in autumn 2023, the Museum has also planned a training course for volunteers who would like to become guides on this newly created tourist path